Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany Vašich osobných údajov.V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) Vás týmto informujeme o všetkých podstatných náležitostiach.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Spoločnosť LABKY u KATKY, s. r. o., so sídlom na adrese Jefremovská 632/10, Liptovský Mikuláš 031 04, IČO: 52 243 621, je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok.

Aké osobné údajeo Vás zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje spracovávame  nasledovne:

V evidencii rezervácií spracovávame Vaše osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie objednávky/rezervácie, v rozsahu,  meno, e-mail a telefónne číslo.

Aký je právny základ na spracovanie?

Právny základ na spracovanie osobných údajov je udelený súhlas dotknutej osoby.

Komu dáta posytujeme?

K Vašim osobným údajom majú prístup len naši zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania údajov.

Väčšinu operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych činností, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich služieb:

1/ Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland, ID: 368047

2/ Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 36421928

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“). Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch spoločnosti Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928. Zabezpečenie dát je v plnom súlade s GDPR.

Kto má prístup k vašim údajom?

Prístup k dátam a údajom je umožnený len obmedzenému počtu interných užívateľov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň pri vybavovaní objednávok, reklamácií, poskytovaní služieb zákazníckej podpory a pod. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných dát, ktoré ku svojej práci nevyhnutne potrebujú.

Aké máte práva?

Právo na sprístupnenie informácií Pri spracovaní Vašich osobných údajov, pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame máte právo kedykoľvek prostredníctvom emailu labkyukatky@gmail.com.

Právo na prenosnosť a opravu

V prípade nepresnosti osobných údajov nás môžete na túto skutočnosť upozorniť zaslaním správy na e-mailovú adresu labkyukatky@gmail.com a následne bez zbytočného odkladu nesprávne osobné údaje opravíme. Po registrácií na našich webových stránkach máte možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho účtu

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, v prípade ak:

  • sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
  • je spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy, namiesto o vymazanie požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu labkyukatky@gmail.com o obmedzenie ich používania.
  • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.
  • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

Právo na vymazanie

V prípade ak spracovávame Vaše osobné údaje:

  • napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
  • pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
  • neoprávnene

Máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu labkyukatky@gmail.com takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme nás ako prevádzkovateľa, a naďalej nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Právo namietať voči priamemu marketingu – zasielaniu emailov

Máte právo namietať voči priamemu marketingu – zasielaniu emailov a môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie sledovaním pokynom v jednotlivých emailoch alebo úpravou nastavení svojho účtu.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili zodpovednú osobu, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali transparentným a zákonným spôsobom. Vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie môžete na zodpovednú osobu prostredníctvom zaslania emailu na labkyukatky@gmail.com.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu Ak sa domnievate, že ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Aktualizácie o ochrane osobných údajov

Aktuálna verzia ochrany osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke.

Zásady používania cookies

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosťou, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do užívateľovho počítača a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľov, ktorí ho už aspoň raz navštívili a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamnú kampaň). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšinou prehliadačov ponúkajú možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookie slúžia na celý rad účelov. Používame ich napríklad na ukladanie Vašich nastavení bezpečného vyhľadávania, k výberu relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na uľahčenie registrácie nových služieb a k ochrane Vašich dát.

Typy súborov cookie:

Nastavenia – Tieto súbory cookie umožňujú našim webom zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo správanie webu. Ide napr. o preferovaný jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate. Na základe informácií o oblasti dokáže web ponúknuť potrebnú miestnu predpoveď počasia alebo správy o dopravnej situácii. Tieto súbory cookie Vám pomáhajú tiež zmeniť veľkosť textu, písmo a ďalšie prvky webových stránok, ktoré možno personalizovať.

Zabezpečenie – Súbory cookie zabezpečenie sa používajú na overovanie používateľov, k prevencii podvodného využitia prihlasovacích poverení a k ochrane užívateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán.

Procesy – Súbory cookie procesov umožňujú webom poskytovať služby, ktoré návštevníci očakávajú, napríklad navigáciu na webových stránkach alebo prístup k zabezpečeným oblastiam webu. Bez týchto súborov cookie web nebude fungovať správne. Používa sa napríklad súbor cookie s označením lbcs ktorý umožňuje dokumentom Google otvoriť niekoľko dokumentov v jednom prehliadači. Ak tento súbor cookie zablokujete, dokumenty Google nebudú fungovať správne.

Reklama – Súbory cookie sa používajú aj k tomu, aby sme zvýšili príťažlivosť reklám pre užívateľov a majiteľom stránok a inzerentom ponúkli lepšie podmienky pre inzerciu. Súbory cookie sa bežne používajú na výber reklám podľa toho, čo je pre užívateľov relevantné, k zlepšovaniu prehľadov výkonu kampaní a na to, aby sa užívateľovi nezobrazovali reklamy, ktoré už videl.

Stav relácie – Weby často zhromažďujú údaje o správaní návštevníkov. Môže ísť napríklad o informácie o tom, aké stránky užívatelia navštevujú najčastejšie alebo či sa im na niektorých stránkach nezobrazujú chyby. Tieto tzv. „súbory cookie stavu relácie“ pomáhajú zlepšovať služby a užívateľské prostredie na webe. Ak tieto súbory cookie zablokujete alebo zmažete, funkcie webových stránok to nijako neovplyvní.

Správa súborov cookie v prehliadači

Niektorí ľudia si ukladanie súborov cookie neprajú. To je dôvod, prečo najnovšie prehliadače umožňujú súbory cookie spravovať.

V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre súbory cookie jednotlivých webov, čo Vám poskytuje lepšiu kontrolu nad svojím súkromím. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webov okrem stránok, ktorým dôverujete.

V ponuke Nástroje prehliadača nájdete položku Vymazať údaje prehliadania. Umožní Vám vymazať súbory cookie a ďalšie údaje webových stránok a doplnkov, vrátane dát uložených do zariadenia prehrávačom Adobe Flash Player (súbory cookie prehrávača Flash).

Kontakt